Zasady

 1. Przedszkole Samorządowe nr 5 w Kielcach ul. Nowaka Jeziorańskiego 67 jest jednostką budżetową. Organem prowadzącym przedszkole jest Gmina Kielce. Nadzór pedagogiczny sprawuje Kurator Oświaty w Kielcach.
 2. W przedszkolu funkcjonuje 9 oddziałów, do których uczęszczają dzieci według zbliżonego wieku z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań i uzdolnień. Obecnie uczęszcza 225 dzieci
  • Do przedszkola przyjmowane są dzieci od 3 do 6 lat
  • Przedszkole czynne jest w godzinach: 6.30 do 16.30. 
 3. Zasady korzystania z wyżywienia i wnoszenia opłat za usługi świadczone przez przedszkole:
  • Dzieci mają prawo do korzystania z 3 posiłków: śniadanie, obiad, podwieczorek. Opłaty ponoszą rodzice.
  • Pobyt dzieci przebywających w przedszkolu powyżej 6 godzin  płatny jest 1 złoty za każdą godzinę w skali miesięcznej zgodnie z ustawą zatwierdzoną przez Radę Miasta Kielce
  • Pobyt dzieci 6 -letnich w przedszkolu jest bezpłatny.
 4. Szczegółową organizację w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny przedszkola opracowany przez dyrektora przedszkola i zatwierdzony przez Urząd Miasta Kielce.
 5. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza realizowana jest na podstawie wybranych programów dla przedszkoli oraz programów własnych nauczycieli zatwierdzonych przez dyrektora.
 6. Organizację pracy w ciągu dnia określają ramowe rozkłady dnia dla poszczególnych oddziałów, ustalone z uwzględnieniem wymagań zdrowia i higieny.
 7. Przedszkole oferuje dzieciom zajęcia dodatkowe. Koszty tych zajęć finansowane są przez Urząd Miasta Kielce Są to zajęcia z  religii, rytmiki i zajęć języka angielskiego.
 8. Przedszkole zapewnia dzieciom właściwe warunki wypoczynku, zdrowia i bezpieczeństwa.
 9. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza z dziećmi oparta jest o koncepcję pracy przedszkola. Nauczyciele opracowują miesięczne plany pracy, w których uwzględniają zajęcia organizowane z dziećmi (bloki zajęć) zabawy spacery wycieczki, pracę indywidualną z dziećmi, kontakty z rodzicami.
 10. Nauka religii - odbywa się 2 razy w tygodniu po 30 minut dla dzieci 6 letnich .W zajęciach tych biorą udział dzieci, których rodzice wyrażają zgodę.