Informacja RODO

Informacja o administratorze danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz ustawą z dnia 10 maja 2018r o ochronie danych osobowych ( DZ.U. z 2018 r, poz.1000), informujemy że:

1 Administratorem danych osobowych uczniów/rodziców/opiekunów jest Dyrektor Przedszkola Samorządowego nr 5 w Kielcach z siedzibą: ul. Nowaka Jeziorańskiego 67, 25-430 Kielce

2 Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, który zgodnie z postanowieniami RODO jest osobą nadzorującą przestrzeganie zasad ochrony danych w podmiocie, w którym został wyznaczony. W celu kontaktu z nim udostępnia się adres e-mail: psnr5@poczta.onet.pl

3 Dane osobowe Państwa i dziecka będą przetwarzane w związku z realizacją celów dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych przedszkola na podstawie ustawy z 7 września 1991r. o systemie oświaty (DZ.U.z 2017 r., poz.2198) ; ustawy z 14 grudnia 2006r.Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r, poz.996); rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 9 sierpnia 2017r w sprawie zasad organizacji psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolach, szkołach i placówkach ( DZ.U. z 2017 r, poz. 1591) oraz art. 6 ust. 1 lit. a ,c rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r.

4 Podanie danych osobowych wynikających z przepisu prawa jest wymogiem ustawowym. Niepodanie tych danych spowoduje brak możliwości realizacji zadań przedszkola.

5 Dane osobowe Państwa i dziecka mogą zostać udostępnione jedynie podmiotom z mocy prawa i w granicach prawa.

6 Odbiorcami danych osobowych mogą być Urząd Miasta Kielce; Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie oraz właściwe poradnie psychologiczno-pedagogiczne.

7 Dane osobowe Państwa i dzieci będą przechowywane co najmniej przez okres 5 lat od dnia dokonania ostatniego wpisu, z zastrzeżeniem tego terminu , jeżeli dane były przez nas przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń. Wymagane prawem okresy archiwizacji danych osobowych, reguluje rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. 2011 nr 14 poz. 67).

8 Posiadacie Państwo następujące prawa:

 prawo dostępu do treści przetwarzanych danych osobowych,

 prawo do sprostowania danych,

 prawo do usunięcia danych ,

 prawo do ograniczenia przetwarzania,

 prawo do przenoszenia danych,

 prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.,

 wycofania udzielonej zgody w każdym dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem

9 Administrator zapewnia, że przetwarzane dane osobowe nie będą profilowane, ani poddawane zautomatyzowanemu przetwarzaniu.

10 Administrator zastosował środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych.

11 Przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu do Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzane Państwa dane osobowe naruszają przepisy rozporządzenia o ochronie danych osobowych.